1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er Snoldelev Jiu-Jitsu, SJJ. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. Foreningens binavn er Snoldelev Gymnastikforening, SGF.

2. Foreningens formål.

Det er foreningens formål, at fremme interessen for fritids- og sportsaktiviteter, og i foreningen skabe samvær, trivsel, og glæde ved alle fælles aktiviteter.

3. Medlemskab af organisationer.

Foreningen kan være medlem af idrætsorganisationer f.eks. DGI og Roskilde Idræts Union.

Dette besluttes af bestyrelsen.

4. Optagelse af medlemmer.

Alle kan optages som medlemmer. Medlemsskabet er først gyldigt, når kontingentet er indbetalt til foreningen.

5. Kontingent.

Kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen forud for sæsonen.

Bestyrelsen kan fastsætte rabat ordninger ved forudbetaling for en hel sæson.

Bestyrelsen kan beslutte at give rabat eller fritagelse for kontingent for trænere og bestyrelsesmedlemmer.

6. Udmeldelse – eksklusion

Gyldig udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen.

Bliver et medlem i restance med kontingentet skal der sendes en skriftlig rykker, med oplysning om, at vedkommende ekskluderes, hvis kontingentet ikke indbetales. Optagelse som medlem igen kan kun ske når tidligere kontingenter er indbetalt.

Ved udmeldelse i løbet af sæsonen refunderes kontingent ikke.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning til det. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på den først kommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen kræver mindst 2/3 af de fremmødtes godkendelse, og den som det vedrører, kan ikke stemme.

7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på træningsstederne.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag udsendes til medlemmerne eller offentliggøres på træningsstederne senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år ved generalforsamlingens afholdelse. For medlemmer der er under 16 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemme kan kun afgives ved personlig fremmøde, og man har kun en stemme ved hver afstemning.

Skriftlig fuldmagt kan gives til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage, og har betalt kontingent.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 6 om eksklusion, § 12 om vedtægtsændringer og § 13 om foreningens ophør.

Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis blot et medlem ønsker det.

Der føres en protokol over generalforsamlingen og dirigenten skal underskrive denne.

Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Fremlæggelse af regnskab.
  • Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
  • Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
  • Valg af revisor.
  • Eventuelt.

Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for to år ad gangen. Suppleant for et år. En suppleant som indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

7 stk 2. Digital generalforsamling.

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

7 Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

7 Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

7 Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

7 Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse.

8. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af minimum 5 personer, og konstituerer sig, senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse, og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Korrespondance med offentlige myndigheder må finde sted når det er forelagt formanden og godkendt. Formanden kan beslutte at et medlem af bestyrelsen varetager en bestemt opgave.

Formanden og kasserer skal være økonomisk myndige. Øvrige, der vælges til bestyrelsen skal være fyldt 16 år.

Udgifter der er større end 2.000 kr. skal godkendes af formand og kasserer forinden de betales.

Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.

Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg. Udvalgene kan føre selvstændigt regnskab med ansvar overfor generalforsamlingen.

9. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette. Generalforsamlingens afholdes, senest en måned efter begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Dagsordenen skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

10. Regnskab.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab udarbejdes af kassereren og fremlægges på generalforsamlingen. Regnskabet opstilles med tal fra sidste år til sammenligning.

11. Revision.

Revisor skal være økonomisk myndig. Revisionen foretages som ”kritisk” revision.

12. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsordenen og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

13. Foreningens opløsning.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke ¾ af de stemmeberettigede, stemmer for nedlæggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Ved foreningens ophør og såfremt der ikke oprettes en ny forening evt. ved sammenlægning, opbevares foreningens aktiver i kommunalt regi i 2 år, hvorefter kommunalbestyrelsen foranlediger disse fordelt til almennyttigt arbejde i kommunen.

Revideret 21. juni 2021.

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 30. maj 2022.